Dadopa – Průvodce uživatele

Import – export

Export

Při exportu je použita aktuální sestava, řazení i filtr. Kompletní údaje se tedy exportují při sestavě Všechny údaje a vypnutém filtru.

Před exportem se aplikace zeptá, jestli se mají složená parcelní čísla (jako např. „st. 1/2“) uložit do samostatných sloupců druh číslování – parcelní číslo – podlomení. To může být výhodnější pro pozdější řazení exportovaných dat. Pokud tuto možnost odmítneme, číslo se uloží do jednoho sloupce parcelní číslo.

Pří exportu jsou data uložena do textového souboru TXT. Jeden řádek tabulky odpovídá jednomu řádku textu, hodnoty ze sloupců jsou odděleny středníkem.

Soubor TXT je prostý text (kódování UTF-8) přímo čitelný textovými nebo tabulkovými editory3.

Poznámka 3: Postup otevření souboru TXT v Excelu […]
 • Spustíme Excel, zvolíme Otevřít a Procházet.
 • Přepneme typy souborů z Všechny excelové soubory na Všechny soubory.
 • Přejdeme do složky, do které jsme uložili náš exportní txt soubor a vybereme ho.
 • Otevře se Průvodce importem textu.
 • Zvolíme typ souboru Oddělovač a přejdeme na další kartu.
 • Přepneme oddělovače z tabulátoru na středník a přejdeme na další kartu.
 • V náhledu dat vybereme sloupec Podíl a přepneme formát dat ve sloupci z Obecný na Text. (Excel by bez tohoto nastavení převedl podíly s lomítky na datumy.)
 • Klikneme na Dokončit.
 • Uložíme jako sešit Excelu.

Podle Microsoft® Excel® pro Microsoft 365 MSO (Version 2203)

Údaje o vlastníkovi (jméno a adresa) mohou být v aplikaci Dadopa zobrazeny na více řádcích v rámci jedné buňky tabulky. V takovém případě jsou tyto řádky v exportovaném souboru odděleny znakem • (ALT+7) . V Excelu je obnovíme funkcí Najít/Nahradit, hledáme • (ALT+7), nahrazujeme znakem nového řádku (CTRL+J). Pro správné zobrazení nastavíme novou výšku řádků (Formát > Přizpůsobit výšku řádků). Můžeme si to automatizovat makrem4.

Poznámka 4: Makro pro funkci Najít/Nahradit […]
Sub DadopaNahradit()
  Cells.Replace What:="•", Replacement:="" & Chr(10) & "", _
     LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
     MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
     ReplaceFormat:=False
  Cells.Rows.AutoFit
End Sub

Celý postup exportu a převedení do Excelu:

Export o převod do Excelu

Import

Soubor pro import musí mít stejný formát jako výše popsaný exportní soubor. Na rozdíl od exportu ale není možné importovat vybraná data (sestavy), ani uživatelská data (Údaje o dotčení pozemku, Údaje o ocenění pozemku) ale pouze základní Informace o pozemku, jak jsou zobrazeny v odpovídajícím výchozím zobrazení. Složená parcelní čísla musí být rozložena do samostatných sloupců. Každý řádek musí obsahovat všechny sloupce – středníky v této sestavě až po sloupec Vlastník – adresa, i když sloupce neobsahují žádné údaje. Sloupce Podíl a Výměry BPEJ, pokud jsou prázdné, mohou být vynechány. Minimální počet sloupců – středníků je tedy 19. Pokud je menší, import neproběhne. Pokud je větší než 21, data ve sloupcích 22 a dále budou ignorována5.

Poznámka 5: Vyžadované sloupce oddělené středníky v souboru pro import […]
Obec;Katastrální území;Druh číslování;Parcelní číslo;Podlomení;Číslo LV;Výměra;Odkaz na parcelu KN;Typ parcely;Zdroj parcely ZE;Mapový list;Určení výměry;Druh pozemku;Součástí je stavba;Způsob ochrany nem.;Seznam BPEJ;Omezení vlast. práva;Vlastník - jméno;Vlastník - adresa;Podíl;Výměry BPEJ;

Poslední dva sloupce, pokud jsou prázdné, mohou být vynechány.
Ukázka zápisu reálných dat:

Adamov;Adamov;;112;1;93;649;;PKN;; DKM;Graficky nebo v digitalizované mapě;zahrada;;zemědělský půdní fond;30100;Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení,Zástavní právo smluvní;Novák Miroslav Bc.;Adamov 150, 12345 Adamov;;649

U parcel s více než jedním vlastníkem se předpokládá, že jména, adresy a podíly dalších vlastníků jsou uvedeny v samostatných řádcích, které neobsahují žádné další údaje, jen prázdné sloupce6.

Poznámka 6: Zápis spoluvlastníků […]

Řádek s prvním vlastníkem – kompletní údaje:

Adamov;Adamov;;112;1;93;649;;PKN;; DKM;Graficky nebo v digitalizované mapě;zahrada;;zemědělský půdní fond;30100;Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení,Zástavní právo smluvní;Novák Miroslav Bc.;Adamov 150, 12345 Adamov;1/2;649

Řádek se spoluvlastníkem – pouze jméno, adresa, podíl:

;;;;;;;;;;;;;;;;;Nováková Barbora Mgr.;Adamov 150, 12345 Adamov;1/2

Jiní oprávnění, pokud existují, musí být uvedeni spolu s vlastníky na jednom řádku, oddělení např. čárkou. Jejich rozdělení do příslušných polí v aplikaci Dadopa, pokud to vyžadujeme, musíme provést ručně7.

Poznámka 7: Zápis jiných oprávněných […]

Jako oddělovač vlastníka a jiného oprávněného byl použit znak •

Stavařov;Stavařov;;152;1;148;9133;;PKN;; DKM;Graficky nebo v digitalizované mapě;ostatní plocha: silnice;;;;Věcné břemeno (podle listiny),Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení,Věcné břemeno zřizování a provozování vedení;Olomoucký kraj•Hospodaření se svěřeným majetkem kraje•Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace;Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc• •Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

Středníky v importovaném souboru vždy reprezentují sloupce. Pro rozlišení dat uvnitř sloupců (věcná břemena, BPEJ, apod.) musíme použít jiné oddělovače, např. čárky!


Tisk

Pro tisk je optimalizovaný pouze seznam parcel, nikoli dialogová okna jednotlivých parcel a vlastníků a ostatní části aplikace.

Seznam parcel můžeme tisknout v libovolné sestavě, řazení a s použitím filtru. V záhlaví stránky nad seznamem máme možnost vytisknout název projektu, název sestavy a jiný libovolný text:

Tlačítko Tisknout otevře vestavěné dialogové okno prohlížeče pro nastavení tisku. Tady můžeme přizpůsobit tabulku na stránku nastavením vlastního měřítka, případně vlastních okrajů. V prohlížeči Chrome je toto nastavení skryté pod položkou Další nastavení6.

Poznámka 8, Obr. 3: Nastavení tisku v Chromu […]
Přizpůsobení tabulky na stránku

Možnosti nastavení tisku jsou v prohlížečích trochu omezené. V našem případě jsou vhodné pro rychlý pracovní tisk různých sestav podle aktuální potřeby. Pro finální tisk definitivních příloh projektu můžeme seznam parcel exportovat a upravit např. v Excelu.

Stránky: 1 2 3 4 5 6