Dadopa – Průvodce uživatele

Údaje o dotčení pozemku

V této části můžeme eventuálně vést záznamy o výměrách ploch dotčení, vynětí ze ZPF, záborů a výkupu. Tři datová pole jsou vyhrazena pro libovolné poznámky. Velmi praktickou položkou jsou štítky.


Štítky

Mohou nést jakýkoli pomocný údaj, který nám pomůže udržovat přehled v seznamu parcel a podle kterého můžete seznam filtrovat. Přednastavené jsou štítky:

  • Schváleno – dotčení parcely je možné a vlastníkem schválené.
  • Tisk – označení parcely připravené pro pracovní nebo definitivní tisk/export.
  • Upřesnit – některý údaj není definitivní.
  • Problém! – dotčení parcely vyvolává nějaký druh problému.
  • Varianty 1, 2 – dotčení parcely různými variantami stavby.

Štítky mohou odpovídat stavebním objektům nebo částí stavby, kterých se parcely dotýkají. Mohou být prostě jakékoli. Výchozí štítky pouze naznačují, jak s nimi pracovat. Máte neomezenou možnost vytvářet své vlastní, přizpůsobené vašim potřebám a požadavkům.

Vlastní štítky

Tlačítko Přidat otevře seznam existujících štítků. Kliknutím na jeden z nich ho připojíme k parcele. Štítky můžeme upravovat – přejmenovávat, měnit jejich barvu, mazat a přidávat nové. Každý štítek má definovaný rozsah platnosti – oblast, kde je dostupný. Platnost tato akce znamená, že štítek použijeme jen u aktuální akce. Platnost obecná zajistí, že štítek bude k dispozici u všech akcí.

Přidání a upravování štítků

Údaje o ceně pozemku

V této části máme několik možností, jak, pokud to potřebujeme, ocenit pozemek.

Všechny možnosti jsou dvojího typu: pro konkrétní parcelu (Cena … parcela), nebo pro všechny parcely v akci (Cena … akce). Ocenění pro celou akci se provádí pomocí Hromadných úprav. Máme tedy možnost ocenit jednotně všechny parcely a pak eventuálně cenu některých jednotlivých parcel upravit.

Cena KÚ

Cena zemědělské půdy podle katastrálního území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena je určena především pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Dadopa načte aktuální průměrnou cenu pro dané katastrální území a spočítá cenu parcely podle její výměry. Cenu můžeme upravit prostřednictvím vlastního indexu.

Spolu s vypočtenou cenou se uloží i datum výpočtu, takže později vidíme, jak a kdy byla cena vypočtena a můžeme ji aktualizovat.

Cena BPEJ

Cena zemědělské půdy podle BPEJ dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Tato cena se původně využívala především pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, která byla v roce 2020 zrušena.

Dadopa načte základní cenu každé BPEJ, kterou parcela má, podle výměry BPEJ spočítá cenu této části pozemku a všechny ceny sečte. Základní cenu můžeme upravit vlastním indexem, buď pro každou BPEJ samostatně, nebo pro všechny společně.

Cena vlastní

Pokud nám nevyhovuje ocenění podle KÚ ani podle BPEJ, tady můžeme nastavit libovolnou vlastní cenu, a to buď jednotkovou za metr2 nebo pevně danou celkovou cenu.

Cena zvolená

Jestliže jsme parcelu ocenili více způsoby, tady můžeme vybrat, který z nich nakonec použijeme a náš výběr si uložit.

Poznámky k ceně

Jakýkoli text, buď pro použití místo ceny, např. „cena dohodou“, nebo pro naši informaci o tom, jak jsme ocenění provedli, např. podle které cenové mapy a podobně.

Jak jsme již uvedli, všechny tyto položky můžeme nastavovat pro více parcel nebo pro všechny parcely společně v Hromadných úpravách.


Stránky: 1 2 3 4 5 6

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com