Dadopa – Průvodce uživatele

Filtrování

Právě tady se nejlépe uplatní uživatelské štítky. Máte rozsáhlý seznam parcel pro velkou stavbu se stavebními objekty SO 1 – SO 10 a potřebujete zobrazit pouze parcely, které jsou dotčeny objektem SO 5 a nemáte u nich souhlas vlastníka s dotčením? S použitím štítků a filtru je to jednoduché. V tomto případě může filtr vypadat takto:

ŠTÍTEK rovná se „SO 05 “ a nerovná se „Schváleno“

Podmínky rovnosti (rovná se/nerovná se) můžeme kombinovat spojkami a/nebo.

Štítky náleží k parcelám, proto je filtrování podle nich dostupné jen u sestav seřazených podle parcelního čísla. Sestavy seřazené podle vlastníků můžeme filtrovat pomocí údaje o stavu projednání. Ten může být pro jednoho vlastníka jen jeden, ve filtru proto není k dispozici spojka „a“ .

V obou případem můžeme ve filtru použít hodnotu „žádný“ pro výběr neoznačených parcel nebo vlastníků a opačnou hodnotu „jakýkoli“ pro libovolně označené položky.

Filtrování

Hromadné úpravy

Po vybrání dvou a více nebo všech parcel či vlastníků máme k dispozici několik nástrojů pro hromadné zadání nebo úpravu jejich uživatelských údajů. U tabulky seřazené podle parcel, můžeme pracovat s údaji o dotčení – nastavovat plochy dotčení, záborů a výkupu, poznámky a štítky. U tabulky řazené podle vlastníků můžeme editovat údaje o vlastníkovi – pracovní zkratku, kontaktní údaje, poznámku, číslo smlouvy a stav projednání.

Plochy

U všech uživatelských údajů týkajících se zájmové plochy (dotčení, vynětí, zábory, výkup), v případě, že se zájmová plocha rovná celé parcele, můžeme zkopírovat výměru parcely do tohoto údaje. Můžeme údaje smazat anebo vložit nějakou konkrétní plochu, pokud nastane situace, kdy více parcel má stejnou zájmovou plochu.

Poznámky

Můžeme vložit stejnou poznámku pro více parcel. Pokud ještě žádná neexistuje, příkazem Přidat ji vytvoříme. Pokud existuje, přidá se zadaný text na konec existujícího. Příkaz Přepsat stávající text smaže a vloží nově zadaný. Příkazem Nahradit můžeme novým textem nahradí část původního textu.

Štítky

Můžeme přidat nebo odebrat zadané štítky anebo smazat všechny dříve přidané.

Údaje o vlastníkovi

Přidáme nebo smažeme pracovní zkratky. S kontaktními údaji a poznámkou můžeme pracovat stejně jako s poznámkami u parcel (přidat, přepsat, nahradit, smazat).

Číslo smlouvy

Hlavní funkce u této položky je Číslovat. Vybraní vlastníci jsou očíslováni od zadaného počátečního čísla. Případná existující – dříve zadaná čísla smluv se nepřepisují. Pro kompletní přečíslování je tedy třeba existující čísla nejprve smazat.

Pořadí, ve kterém jsou vlastníkům přiřazovány čísla smluv, vychází z interního ID vlastníka. U vlastníků načtených z katastru nemovitostí výsledné pořadí odpovídá přibližně pořadí načítání. U ručně vkládaných nebo importovaných vlastníků je náhodné.

Stav projednávání

Jednoduché nastavení stavu projednání. Eventuální smazání můžeme provést nastavením na stav „neuveden“.


Sloučit vlastníka

Tato speciální hromadná úprava se může hodit zejména při načítání z katastru, kdy někdy dochází k tomu, že u různých parcel je stejný vlastník uveden trochu jinak (malá a velká písmena, pořadí slov). Spuštěním této funkce je zachována jedna varianta zápisu vlastníka a ostatní jsou smazány. Kterou variantu použít nastavíme tak, že k ní přidáme poznámku „[hlavní]“ pomocí tlačítka Hlavní při sloučení vedle políčka poznámky2.

Poznámka 2, Obr. 2: Nastavení hlavní varianty při slučování […]

Bez tohoto nastavení se jako hlavní použije první varianta ve výběru.

Pozor, operaci nelze vrátit. Při chybném výběru může dojít ke ztrátě platných vlastníků.

Ocenění pozemku

Zde můžeme provést hromadné ocenění pozemků všemi způsoby popsanými v části Údaje o ceně pozemku, a to pro typy Cena … akce. U typů Cena … parcela je dostupná jen jedna hromadná operace – smazání ceny.

Hromadné oceňování

Stránky: 1 2 3 4 5 6