MicroStation – VBA doplněk Staničení

VBA doplněk pro odměřování staničení na lineárních prvcích a pro trvalé staničení jejich lomů s možností aktualizace po změně prvku.

Staničení je základní popisný údaj každé liniové stavby a při projektování takových staveb je práce se staničením velmi častá.

Staničení je speciální druh kótování. MicroStation obsahuje bohatou sadu kótovacích nástrojů, ale s pomocí žádného z nich nelze vytvořit staničení přesně ve formě, v jaké se používá např. pro kanalizace nebo vodovody.

Doplněk Staničení není plnohodnotný kótovací nástroj srovnatelný s těmi vestavěnými. Přesto pomůže provádět základní operace se staničením rychle a efektivně: umí odečet staničení, tvorbu staničení lomových bodů trasy, aktualizaci staničení při změně trasy a tvorbu staničení v požadovaném intervalu, např. hektometráž.

Doplněk Staničení lze aplikovat na všechny lineární prvky: úsečku, SmartLine (i s oblouky) a řetězec prvků.

Odečet staničení: Staničit dynamicky

Nástroj Staničit dynamicky slouží pro rychlý odečet hodnoty staničení kteréhokoli bodu na trase liniové stavby. Po výběru trasy se hodnota staničení vypisuje podle pohybu myši dynamicky u kurzoru myši a současně ve stavovém řádku.

Počátek staničení se rovná počátku lineárního prvku představujícího trasu. Hodnota staničení je vpravo od lineárního prvku otočena v jeho směru a vlevo v protisměru.

Ustat_stani_001

Při běhu dynamického staničení funguje pružný nájezd i nájezd pomocí pokusného tlačítka. Dá se tak odečítat přesné staničení v lomech trasy nebo například v místech křížení.

Po zadání datového bodu, s nájezdem i bez nájezdu, se do tohoto bodu hodnota staničení umístí trvale.

Ustat_stani_002

Staničení umístěné do výkresu není nijak svázáno se staničeným prvkem. Tento nástroj je určen hlavně pro rychlý odečet s možností vložení pracovních nebo dočasných hodnot staničení.

Staničení lomových bodů: Staničit asociativně

Nástroj Staničit asociativně umístí po výběru lineárního prvku hodnoty staničení do všech jeho lomů včetně počátečního a koncového bodu. U tohoto nástroje, na rozdíl od předchozího, dojde k provázání se staničeným prvkem.

Ustat_stani_003

Asociativita tohoto nástroje není shodná s asociativitou vestavěných kót MicroStationu. Hodnoty staničení nejsou přímo provázány mezi sebou ani se staničeným prvkem. Jednotlivé hodnoty – běžné textové prvky – lze samostatně dále upravovat – přesunovat, otáčet a měnit všechny jejich atributy. Dají se tak přizpůsobit konkrétním situačním možnostem a požadavkům na vzhled a čitelnost.

Asociativita tohoto nástroje zajišťuje pouze jednu věc: Hodnoty dodatečně upravených textových prvků tvořících staničení mohou být aktualizovány po změně původní trasy. K tomu slouží  následující nástroj.

Aktualizace po změně trasy: Revidovat staničení

Staničená trasa může být kdykoli upravena všemi možnými způsoby. Její změny ale samy o sobě nemají vliv na staničení. Pro jeho aktualizaci slouží nástroj Revidovat staničení.

Příklad 1: Vložení nového lomu trasy

Po vložení nového lomu trasy použijeme nástroj Revidovat staničení. Po výběru prvku se doplní staničení nového lomu a současně se přepočítají všechny následující staničení.

Ustat_stani_004.gif

Příklad 2: Přesun lomu trasy

Pokud přesuneme lom a jeho staničení a použijeme nástroj Revidovat staničení, hodnoty staničení za posunutým lomem se správně aktualizují, ale hodnota staničení přesunutého lomu nikoli. Je to proto, že jednoduchá asociativita staničení je zajištěna pomocí štítků připojených k pomocným kružnicím umístěným během staničení do každého vrcholu. Při posunu vrcholu tedy musíme posunout i pomocnou kružnici.

Pomocné kružnice jsou uloženy ve vrstvě s názvem $ Staničení. Ve výchozím stavu je zobrazení této vrstvy ve všech pohledech vypnuté.

Ustat_stani_005

Staničit po/rozdělit na

Posledním nástrojem doplňku Staničení je nástroj Staničit po/rozdělit na. Tento nástroj umístí staničení po trase v zadané vzdálenosti. Kromě hodnoty staničení (textový prvek) je možno umístit i bod staničení (kružnice s volitelným poloměrem).

Ustat_stani_006

Doplňkovou funkcí tohoto nástroje je možnost rozdělit lineární prvek za zadaný počet úseků stejné délky.

Pro oba případy – staničit po i rozdělit na – jsou k dispozici 3 kombinace toho, co se umístí:  jen text, jen bod nebo oboje. Dále je možno nastavit, zda se má zvolená kombinace umístit i na začátek a konec trasy.

Nastavení

Počáteční staničení

Výchozí počáteční staničení je 0. Pomocí tlačítka Změnit je možno nastavit libovolné jiné, včetně záporného. Může být změněno i dodatečně – po zadání nového staničení stačí použít nástroj Revidovat staničení. Zadává se v kilometrech.

Přesnost

Údaj, na kolik desetinných míst bude hodnota staničení zaokrouhlena, rozsah 0 – 4.

Jednotky

Metry nebo kilometry.

Odsazení

Nezávisle na tomto nastavení je text představující hodnotu staničení vždy umístěn svým vztažným bodem přímo do staničeného bodu, nebo do zadaného bodu v případě dynamického staničení. Pokud je nastaveno odsazení jiné než 0, vloží se před první číslo staničení odpovídající počet mezer. Opticky je tak staničení odsunuto od čáry.  Rozsah 0 – 10.

Revidovat formát staničení

U nástroje Revidovat staničení je k dispozici nastavení Revidovat formát staničení. Je-li zaškrtnutá, během revize je upraven formát všech hodnot staničení podle aktuálního nastavení přesnosti, jednotek a odsazení. Revize může být samozřejmě provedena i pouze pro tento účel, i když nedošlo ke změně staničeného prvku.

Ve směru čáry

Nastavení, zda otočení hodnot staničení bude ve směru čáry nebo v protisměru.  U nástroje Staničit dynamicky nemá vliv na dynamické vypisování, projeví se až při nájezdu.

Směr čáry (lineárního prvku) je dám tím, jak byla čára vytvořena. Dodatečně může být změněn pomocí vestavěného nástroje Změnit orientaci křivky (panel nástrojů Upravit křivku, příkaz CHANGE DIRECTION).Následně je možno provést revizi staničení. V tomto případě ale nedojde k aktualizaci počátečního a koncového staničení, je vytvořeno nové. Původní je nutno ručně smazat.

Vyzkoušení doplňku

Pokud vás doplněk Staničení zaujal, můžete ho zdarma vyzkoušet v demoverzi:

Demoverze funguje pouze pro lineární prvky do délky 200 m.

Pokud máte zájem o plnou verzi, napište prosím na e-mailovou adresu info@jesyka.cz nebo použijte kontaktní formulář.

Pro objednání plné verze použijte kód, který najdete v dialogu O doplňku Staničení  i , pod tlačítkem Objednat plnou verzi.

Doplněk Staničení je určen pro MicroStation verze 08.00 – 08.11.

Instalace  a spuštění doplňku

Postup instalace je popsán na této stránce.

Příkazy pro spuštění jednotlivých nástrojů doplňku staničení:

Staničit dynamicky:VBA RUN [jskStat]CreateDynamicStat
Staničit asociativně:VBA RUN [jskStat]CreateStat
Revidovat staničení:VBA RUN [jskStat]ReviseStat
Staničit po/rozdělit na:VBA RUN [jskStat]StatAfter

Přiložená DGN knihovna obsahuje panel nástrojů pro tyto příkazy:

234-3

Aktualizace

20. 4. 2023

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com