MicroStation – Import souřadnic

Jak importovat body a jejich grafické reprezentace z textového nebo tabulkového seznamu souřadnic

Výměna dat v oblasti přípravy, projekce a realizace staveb probíhá většinou v přímé, grafické formě. Předávají se přímo výkresy dwg/dgn  se zpracovanými a vykreslenými daty. Je to tak pro všechny nejjednodušší a nejrychlejší. Občas ale tento komfort není dostupný, k dispozici je pouze textový nebo tabulkový seznam souřadnic. Může jít o tabulku bodů s  S-JTSK souřadnicemi, která vypadá například takto:

231-01

Dostat tato data do MicroStationu není sice tak jednoduché jako otevření nebo referenční připojení dwg/dgn souboru, ale žádný velký problém to taky není. Díky vestavěným nástrojům pro práci se souřadnicemi, dostupných z nabídky Nástroje > Kótování > XYZ (souřadnice):

231-02

Nás zajímá nástroj Import souřadnic. Po jeho aktivaci se dostaneme k tomuto dialogu:

231-03

V první řadě musíme určit soubor, ze kterého se budou souřadnice importovat. Musí to být textový soubor ve formátu txt. Text v tomto souboru musí být uspořádán tak, aby ho MicroStation dokázal správně přečíst:

  • Souřadnice každého bodu musí být na samostatném řádku;
  • musí obsahovat souřadnice X a Y (pro 3D i Z) v jednotném pořadí;
  • souřadnice musí být oddělené čárkou;
  • jako desetinná značka, je-li třeba, se použije tečka;
  • data neobsahují žádné prázdné znaky (mezery).

V S-JTSK je osa X poledník s kladným směrem na jih, osa Y kolmice na osu X s kladným směrem na západ. V MicroStationu by takto zadané souřadnice spadaly do III. kvadrantu – došlo by k jejich převrácení. Vyhneme se tomu tím, že souřadnice prohodíme, XY z JTSK (Y je vždy větší) považujeme za YX v MicroStationu a všem souřadnicím přidáme minusové znaménko.

Tabulku z výše uvedeného příkladu tedy nemůžeme použít bez úprav. Ale například v Excelu stačí pro dosažení potřebného tvaru pár menších operací nad danou tabulkou:

  1. Najít – nahradit desetinnou čárku za tečku;
  2. zřetězit data a znaménka do jednoho textu (např. pomocí funkce CONCATENATE);
  3. zkopírovat/uložit do txt souboru.

Výsledná data pak vypadají takto:

231-04

Pokud tento soubor vybereme v dialogu Import souřadnic a bez dalších nastavování nástroj spustíme, do výkresu se v uvedených souřadnicích vloží bodové prvky (s aktivními atributy vrstva, barva, tloušťka,atd.):

231-05

To je základní, nejjednodušší využití tohoto nástroje. K dispozici jsou i další možnosti – místo bodových prvků lze importovat texty nebo buňky. Pokud se má do všech souřadnic vložit stejný text, stačí přepnout na Import jako: Text a příslušný text zadat do pole Text. Obdobné je vložení stejné buňky – Import jako: buňka, název buňky v poli Buňka:

231-06

Když potřebujeme do různých souřadnic vložit různé buňky nebo texty, zadáváme názvy buněk (nebo jednotlivé texty) přímo do txt souboru. Buď před souřadnice, nebo za ně. V nástroji Import souřadnic, v položce Pořadí pak nastavíme, jakou možnost jsme použili. C X Y Z znamená, že název buňky (C) je před souřadnicemi, X Y Z C za nimi:

231-08

Příslušný txt soubor:

231-07

Podobně importujeme různé texty. V Pořadí nastavujeme umístění textu (T). Například importujeme čísla bodů:

231-10
231-09

A výšky bodů:

231-12
231-11

Pozor: I pro texty a názvy buněk platí výše uvedená zásada, že nesmí obsahovat prázdné znaky (mezery).

Texty a buňky se do souřadnic vkládají svým vztažným bodem. Stejně jako u atributů vrstva, barva, atd. se u textů použijí textové atributy právě aktivní, nastavením vztažného bodu tedy dosáhneme různé polohy textu vzhledem k příslušnému bodu.

Výše popsané prohození X a Y nemusíme provádět při přípravě textovém souboru, můžeme použít možností pro nastavení Pořadí v dialogu Import souřadnic.  Vedle XYZ je zde i možnost YXZ a odpovídající varianty s C a T. V textovém souboru ale musíme vždy doplnit minusová znaménka.

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com