MicroStation – syntaxe konfiguračních souborů

Stručný přehled syntaxe ○ Příklad konfigurování ○ Vylepšení konfigurace sdílené složky WorkSpace

Stručný přehled syntaxe

Syntaxe konfiguračních souborů je poměrně bohatá, umožňuje vytvářet komplexní, podle různých podmínek rozvětvená schémata nastavení. Její kompletní přehled je k dispozici v nápovědě. Tento článek je pouze stručným výpisem základních pravidel. Jejich znalost stačí k nastavení MicroStationu tak, aby běžná práce s ním byla efektivní a přitom pohodlná.

Jak jsme již viděli v předchozím díle, konfigurační soubor je běžný textový soubor, který je možno otevřít a upravovat například v Poznámkovém bloku.

Soubor obsahuje řádky textu tvořící definice proměnných, co řádek, to jedna definice.

Definice proměnné má tvar:

   # komentář

Jméno proměnné může obsahovat alfanumerické znaky (A-Z, 0-9). Minimálně musí obsahovat 2 znaky, maximální počet není stanoven, doporučuje se max. 32.  Na velikosti písma nezáleží, velká se používají dle konvence. Jméno proměnné, které začíná znakem _ (podtržítko) se nezobrazuje v dialogu Konfigurační proměnné.

Důležité operátory jsou:

=Přiřazení nové hodnoty, přepsání všech předchozích definic dané proměnné v souboru nebo v nižších úrovních.
:Přiřazení nové hodnoty pouze v případě, že proměnná dosud nebyla definována.
>Pokud proměnná definuje více možných adresářů nebo souborů, přidává se nová hodnota na konec jejich existujícího seznamu, spojovníkem je středník. Pokud definice dosud neexistuje, funguje operátor > stejně jako operátor =.
<Totéž jako předchozí, nová hodnota se přidává na začátek seznamu.

Pokud je nová hodnota adresář – cesta k souboru nebo složce, jednotlivé složky se oddělují lomítkem (/), převrácené lomítko (\) se nepoužívá, systém sám provede konverzi. Pokud jde o adresář složky, musí být lomítko i na konci jejího jména (např. P:/WorkSpace/).

Znak # (Alt + 35, křížek, mřížka, hash) označuje komentář. To, co na řádku následuje za tímto znakem, MicroStation ignoruje.

V definici proměnné je možno odkazovat na jinou proměnnou. Tvar základního odkazu (reference) je:

$(JMÉNO_ODKAZOVANÉ_PROMĚNNÉ)

Například:

ARCHIV = P:/archiv/
ARCH_LHOTA = $(ARCHIV)Lhota/
ARCH_LHOTA_KAN = $(LHOTA)Kan/

Hodnota proměnné ARCH_LHOTA_KAN je P:/archiv/Lhota/Kan/

Kromě tohoto základního tvaru existuje řada dalších, např. dev() – device (disková jednotka). Odkaz $(dev(ARCHIV)) má hodnotu P:, takže proměnná

VZOR_PROJEKTY =  $(dev(ARCHIV))/vzorové projekty/

má hodnotu P:/vzorové projekty/.

Všechny referenční tvary jsou uvedeny v nápovědě.

Kromě definic proměnných může řádek konfiguračního souboru obsahovat direktivy preprocesoru. Preprocesor je program, který zpracovává data z konfiguračního souboru a direktivy jsou pokyny, jak si má počínat. Může to být např. podmínka: když je definovaná proměnná AA, tak definuj BB = $(AA)bb/. Syntaxe je:

%

Uvedený příklad se zapíše ve tvaru:

%if defined $(AA)  # když je definovaná proměnná AA,
BB = $(AA)bb/      # tak definuj proměnnou BB
%endif             # konec podmíněného bloku

Užitečná je direktiva

%include

Říká preprocesoru, aby na toto místo zahrnul a ihned zpracoval jiný konfigurační soubor.

Příklad konfigurování

Teď už máme dostatek znalostí k tomu, abychom mohli nastavit vhodnou konfiguraci pro běžnou práci., například pro firmu se třemi pracovními skupinami KAN, VOD a DS z předchozího dílu.

Minule už jsme provedli přesun složky WorkSpace na disk P, aby mohla být sdílena všemi uživateli. Řekněme, že pro aktuálně rozpracované projekty používá firma složku Akce, rovněž na disku P. Ukončené projekty přesunuje na disk Z do složky Archiv. Složky Akce i Archiv obsahují podsložky pro jednotlivé skupiny – KAN, VOD a DS. Struktura je tedy následující:

221-01

Na ukázku provedeme několik jednoduchých úprav konfigurace:

  1. Složka Akce je v terminologii MicroStationu složkou pro výkresové a referenční soubory, kterou definují proměnné MS_DEF a MS_RFDIR se stejnou výchozí hodnotou WorkSpace/Projects/Název_projektu/dgn/. Provedeme tedy změnu těchto proměnných
  2. Pro rychlé připojování referenčních výkresů ze složky Archiv vytvoříme vlastní konfigurační proměnné, jak jsme již dříve prováděli .
  3. Novější verze MicroStationu obsahují sofistikovanou funkci Historie výkresu. Někteří projektanti jsou ale zvyklí před nějakou riskantní operací nebo velkou změnou ve výkrese rychle za běhu vytvořit záložní soubor pomocí příkazu BACKUP. Složka, do které se záložní soubory ukládají, je definovaná v proměnné MS_BACKUP s výchozí hodnotou WorkSpace/Projects/Název_projektu/out/. Pokud ale na výkrese střídavě pracuje více projektantů, bylo by vhodnější, aby každý používal svoji vlastní nesdílenou složku, např. D:/MsBackup/ na vlastním počítači.

Je to opravdu jednoduchý příklad, jde pouze o pár prostých definic proměnných. Jediné, co musíme zvážit, je, na kterých úrovních (v kterých souborech) budeme proměnné definovat.

Pro všechny, tedy na úrovni firmy, jsou společné složky Akce a Archiv. Firemní úrovni odpovídá konfigurační soubor standars.cfg ve složce Standards. Takže ho otevřeme a přidáme 2 nové proměnné:

_JE_AKCE = P:/Akce/
_JE_ARCHIV = Z:/Archiv/

S těmito proměnnými uživatelé nebudou přímo pracovat, takže je skryjeme úvodními podtržítky. Soubor uložíme a zavřeme.

Nyní definuje proměnné na úrovni pracovních skupin. Skupině KAN náleží konfigurační soubor KAN.pcf ve složce Projects. Přidáme do něho příslušné definice:

JE_AKCE_KAN = $(_JE_AKCE)KAN/
MS_DEF = $(JE_AKCE_KAN)
MS_RFDIR = $(JE_AKCE_KAN)
JE_ARCHIV_KAN = $(_JE_ARCHIV)KAN/

Totéž učiníme pro ostatní skupiny VOD a DS.

Zbývá proměnná MS_BACKUP s jedinečnou hodnotou pro každého uživatele. Pro uživatele A otevřeme konfigurační soubor A.ucf ve složce Users a vložíme:

MS_BACKUP = D:/MsBackup/

Stejným způsobem postupujeme i u všech ostatních uživatelů.

Pokud máme spuštěný MicroStation, ukončíme ho a znovu spustíme (konfigurační soubory na místní úrovni se načítají při spouštění).

V dialogu Konfigurační proměnné můžeme naše nastavení zkontrolovat, např MS_DEF:

221-02

Vidíme, že definice je nastavena správně.

Vyzkoušíme připojení referenčního výkresu přes Použité adresářeVybrat konfigurační proměnnou:

221-03

Proměnná pro Archiv/KAN je k dispozici, hodnota je správná.

A zkusit můžeme i příkaz BACKUP:

221-04

Vše funguje tak, jak potřebujeme.

Vylepšení konfigurace sdílené složky WorkSpace

Z minulého dílu sice máme nakonfigurované sdílení složky WorkSpace, ale jak jsme si řekli, není to ideální řešení. Jak se to dá udělat lépe?

Nejprve vrátíme soubor mslocal.cfg (v instalační složce Microstationu, v adresáři MicroStation/config), respektive hodnotu proměnné _USTN_WORKSPACEROOT, do původního stavu:

_USTN_WORKSPACEROOT : ${_USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT}

Ve složce config je rovněž podadresář system, který obsahuje konfigurační soubory na 1. systémové úrovni. MicroStation zpracovává všechny soubory, které se nachází v tomto adresáři. Vytvoříme tedy úplně nový soubor, např. s názvem naší firmy. Aby se zařadil až na konec seznamu existujících souborů, použijeme prefix z (např. zJesyka.cfg). V něm provedeme potřebnou konfiguraci:

_USTN_WORKSPACEROOT = P:/WorkSpace/
_USTN_SYSTEMROOT = ${_USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT}System/

Nastavili jsme nové (sdílené) umístění složky WokrSpace a proměnnou definující systémovou složku jsme přesměrovali zpět do výchozího umístění.

Nyní máme zajištěno sdílení složky WorkSpace při zachování konzistence MicroStationu.

Štítky

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com