Informace o zpracování osobních údajů

Ivo Macák, sídlo Lípy 96, Slatinice, 783 42, IČO 05767393 (Správce) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími právními předpisy.

Účel zpracovávání osobních údajů: komunikace s klienty, zasílání obchodních sdělení.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

  • Jméno
  • Adresa
  • E-mailová adresa

Osobní údaje uchováváme po dobu 10 let.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci sídla Správce. V případě, kdy zpracovává osobní údaje pro Správce zpracovatel, mohou toto provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo a prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování na základě žádosti, kterou předloží osobně nebo písemně na adresu Správce nebo e-mailem.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Žádost subjekt předloží osobně nebo písemně na adresu společnosti nebo e-mailem.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

  • jméno: Ivo Macák
  • adresa: Lípy 96, Slatinice, 783 42
  • e-mail: info@jesyka.cz

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com