Vývoj software

Software Jesyka vychází ze speciálního spojení znalosti projektování a programování.

Zaměřuje se na zjednodušení a optimalizaci různých aspektů projekční práce.

Webové aplikace zjednodušují vyhledávání potřebných informací nebo pomáhají se seznamy dotčených parcel.

Doplňky pro MicroStation a Excel usnadňují práci s těmito programy a přidávají do nich nové užitečné funkce.

Software na míru může vyřešit vaše specifické potřeby.

Webové aplikace

Dadopa – databáze dotčených parcel

Aplikace Dadopa zjednodušuje získávání informací o pozemcích z katastru nemovitostí a jejich následnou správu. Obsahuje mnoho praktických funkcí,: vlastní sestavy a řazení, filtrování, vkládání údajů o způsobu dotčení parcely a stavu projednávání s vlastníky, hromadné úpravy, oceňování parcel a další.

Po bezplatné registraci je k dispozici zkušební verze.

Jednoúčelové webové aplikace

Jednoduché, i na mobilních telefonech snadno přístupné aplikace pro rychlé zjištění údajů potřebných pro projektování:

Hydraulické výpočty pro dimenzování kanalizačního potrubí;

Minimální Vzdálenosti sítí při jejich křížení a souběhu.

Jsou poskytovány zdarma.

Doplňky

Doplněk je softwarová komponenta, která rozšiřuje funkčnost jiné aplikace a funguje pouze jako součást této aplikace.

Doplňky Jesyka jsou určeny pro CAD software MicroStation a pro Microsoft Excel.

Komplexní doplňkové aplikace pro MicroStation

Tyto aplikace je možné zdarma vyzkoušet. Cena plné verze pro jednoho uživatele je pevně stanovená, pro více uživatelů je individuální.

Jednoúčelové doplňky

Jsou k dispozici zdarma.

Software na míru

Jednoduchý i multifunkční

podle konkrétních potřeb klienta.

Samostatný i doplňkový

pro web, mobil, desktop,

pro MicroStation, Microsoft Excel a Word

a pro jejich vzájemné propojování.

Příklady software na míru

Zjednodušení tvorby podélných profilů kanalizace a vodovodu (MicroStation a WinPlan)

Více informací
Projekční kancelář používá MicroStation pro situační výkresy a WinPlan pro podélné profily. Projektant ručně vypsal staničení a potřebné údaje (výšku, křížení, druh povrchu…) ze situace na papír a poté, opět ručně, tato data vkládal do WinPlanu.

S použitím navržené aplikace projektant data vkládá přímo do situace ve formě textového prvku umístěném na příslušném místě trasy. Odpadá ruční odměřování staničení, vypisování dat na papír a vkládání do WinPlanu. Aplikace automaticky načte data ze situace a hromadně vytvoří kompletní podélné profily.

Dosažená časová úspora: 75 % a více.

Vytvoření postupu pro tvorbu velkého počtu situačních výřezů (MicroStation)

Více informací
Projekční kancelář vytváří v projektech kanalizací a vodovodů výřezy ze situací pro jednání s vlastníky (pro dotčené parcely a pro domovní přípojky). Projektant přesunul rámeček pro výřez na příslušné místo, ořízl situaci, upravil popis, uložil výkres jako výřez, vrátil se zpět do situace, zrušil oříznutí, postoupil k dalšímu místu a opakoval celý postup.

Navržená aplikace zjednodušila postup na pouhé přesunutí rámečku a úpravu popisu.

Dosažená časová úspora: 60 %.

Sestava výstupního listu pro jednotlivé položky rozsáhlé databáze (Excel)

Více informací
V rámci velké studie sestavil klient tabulky s potřebnými údaji na několika listech programu Excel. Jednotlivé tabulky obsahovaly desítky sloupců pro stovky položek. Bylo požadováno, aby údaje pro každou položku byly přehledně zobrazeny na samostatném tiskovém listu, včetně grafického vyhodnocení a několika obrázků.

Navržené řešení splnilo všechny požadavky. Výstupní listy vytváří zcela automaticky, navíc umožňuje jejich snadné procházení, vyhledávání a hromadný tisk.

Hromadné operace nad podélnými profily včetně vstupů a výstupů (WinPlan)

Více informací
Program WinPlan pro tvorbu podélných profilů obsahuje jen pár možností pro export a import dat. Neumožňuje žádné hromadné úpravy. Pokud v projektu rozvětvené sítě kanalizace v celkové délce několika desítek kilometrů dojde například ke změně materiálu potrubí, je její provedení velmi pracné a zdlouhavé. Klient požadoval řešení tohoto a podobných problémů.

Vytvořená aplikace umožňuje hromadné změny nejen materiálu, ale všech textových vstupů do WinPlanu. Současně umožňuje výpis všech údajů včetně jejich sumarizace, jako například celkové délky potrubí podle profilů, počet křížení, nivelety potrubí v místě přípojek a mnoha dalších.

Máte zájem o řešení podobného typu nebo o konzultaci o něm? Napište na e-mailovou adresu info@jesyka.cz nebo použijte kontaktní formulář: