MicroStation – doplněk Interpolace – licence

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Poskytovatel doplňku Interpolace(„SOFTWARE“) je Ivo Macák, sídlo Lípy 96, Slatinice, 783 42, IČO 05767393, zapsaný v živnostenském rejstříku („POSKYTOVATEL“).

Před instalací a použitím SOFTWARE si pozorně přečtěte následující licenční podmínky. Instalací softwaru a jeho používáním vyjadřujete s těmito podmínkami svůj souhlas.

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem („LSKU“) je právní smlouvou mezi vámi, ať už fyzickou nebo právnickou osobou („UŽIVATEL“), a POSKYTOVATELEM na SOFTWARE.

POSKYTOVATEL poskytuje pro vás jako jednotlivce, osobní, nevýhradní licenci na instalaci, používání, zpřístupňování, zobrazování, spouštění nebo jiné zpracování („POUŽÍVÁNÍ“) jedné kopie SOFTWARE na jednom počítači, pracovní stanici, notebooku nebo jiném digitálním elektronickém zařízení („POČÍTAČ“) pro jednoho uživatele.

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím SOFTWARE, souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této LSKU. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv částí podmínek této LSKU, NEINSTALUJTE, NEPOUŽÍVEJTE, NEDISTRIBUJTE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM A ANI NEREPLIKUJTE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM JAKOUKOLI ČÁST, SOUBOR, NEBO ČÁSTI SOFTVARE. Okamžitě SOFTWARE vraťte prodejci za Vaši nákupní cenu.

PRÁVA – Free verze

Instalace SOFTWARE. Můžete instalovat a používat libovolný počet kopií SOFTWARE na libovolném počtu POČÍTAČŮ pro libovolný počet UŽIVATELŮ.

PRÁVA – Plná verze

Instalace SOFTWARE. Můžete instalovat a užívat jednu kopii SOFTWARE nebo jakoukoliv předchozí verzi platné licence na jednom POČÍTAČI pro jednoho UŽIVATELE.
Přenos SOFTWARE. Není dovoleno převádět právo na používání SOFTWARE na jinou osobu nebo na jiný subjekt.
Upgrade SOFTWARE. Pokud jste si zakoupili upgrade SOFTWARE, původní produkt spolu s upgradem tvoří jedinou licenci. Původní SOFTWARE a aktualizace SOFTWARE nemohou být obě k dispozici pro použití pro dvě různé osoby ve stejnou dobu.

OMEZENÍ

Omezení se týkají zpětné analýzy, dekompilace a převodu ze strojového kódu. Nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat nebo zpětně překládat SOFTWARE.
Oddělení komponentů: SOFTWARE je licencován jako jeden produkt. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom POČÍTAČI.
Ochranné známky: Tato LSKU vám neuděluje žádná práva v souvislosti s jakýmikoli ochrannými známkami nebo značkami služeb POSKYTOVATELE.
Pronájem: SOFTWARE nesmíte pronajímat nebo půjčovat.
Autorská práva: Všechna vlastnická a autorská práva na SOFTWARE (včetně, ale bez omezení na jakékoliv obrázky, zdrojový kód a text začleněny do SOFTWARE a jakékoliv kopie SOFTWARE) jsou ve vlastnictví POSKYTOVATELE. SOFTWARE je chráněn autorskými právy a mezinárodními smlouvami. Proto musíte pracovat se SOFTWARE jako s každým jiným autorsky chráněným materiálem s výjimkou, že můžete instalovat SOFTWARE na jeden POČÍTAČ za předpokladu, že si uchováte originál výlučně pro účely zálohování a archivace.

OMEZENÁ ZÁRUKA

ŽÁDNÉ ZÁRUKY. POSKYTOVATEL výslovně odmítá jakoukoliv záruku na SOFTWARE. SOFTWARE A CELÁ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA „TAK JAK JE“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VYSLOVENÉ NEBO NEVYSLOVENÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. CELÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO ČINNOSTI SOFTWARE NESETE VY.
V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony, v žádném případě nenese POSKYTOVATEL odpovědnost za speciální, náhodné, přímé či nepřímé, nebo následné škody (včetně, bez omezení, škod způsobených ztrátou zisku, přerušením podnikání, ztráty obchodních informací, nebo jinými finančními ztrátami) vyplývajícími z použití nebo nemožnosti použít SOFTWARE nebo z poskytnutí či neposkytnutí služeb podpory.

MARKETING – Plná verze

Souhlasíte s tím být identifikován jako zákazník POSKYTOVATELE a souhlasíte s tím, že se POSKYTOVATEL může odkazovat na vás vaším jménem, obchodním názvem a ochrannou známkou, pokud existuje, a může stručně popsat vaši firmu ve svých marketingových materiálech a na webových stránkách. Tímto udělujete POSKYTOVATELI licenci na takové používání svého jména a vašich obchodních názvů a ochranných známek. Pokud toto ustanovení porušuje politiku Vaší společnosti, nebo nechcete být vázáni touto klauzulí, na vaši žádost ho POSKYTOVATEL odstraní.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY – Plná verze

Veškerá odpovědnost POSKYTOVATELE a všechny opravné prostředky se provádějí podle rozhodnutí POSKYTOVATELE, a to buď (a) vrácením zaplacené ceny, pokud existuje, nebo (b) opravou nebo výměnou SOFTWARE, který nesplňuje POSKYTOVATELOVU omezenou záruku a který je vrácen POSKYTOVATELI s kopií dokladu o nákupu. Tato omezená záruka je neplatná, pokud selhání SOFTWARE nastalo následkem nehody, zneužití nebo nesprávného použití.

RŮZNÉ – Plná verze

Nesmíte sublicencovat, postoupit nebo převést licenci SOFTWARE. Jakýkoliv pokus o sublicencování, postoupení nebo provedení jakéhokoli práva, závazku nebo povinností podle této smlouvy je neplatné.

Tato smlouva se řídí zákony České Republiky.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, můžete se obrátit písemně na POSKYTOVATELE.

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. DÁLE SOUHLASÍTE, ŽE JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ NAŠÍ VZÁJEMNÉ SMLOUVY MEZI NÁMI, KTERÉ NAHRAZUJE JAKÝKOLIV NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SMLOUVU, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNOU, A JAKOUKOLI JINOU KOMUNIKACI MEZI NÁMI TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY.

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com