Jesyka PP – AgMpodProf

Aktuální verze programu

2.3.5

Datum uvolnění: 16. 10. 2013
Seznam změn:

 1. Změna reportovací adresy (agpol).

Historie verzí

2.3.4

Datum uvolnění: 10. 4. 2013
Seznam změn:

 1. Změna webového serveru aplikace. (Banán > KTSI).

2.3.3

Datum uvolnění: 4. 3. 2013
Seznam změn:

 1. Oprava chybného zápisu podsypu v podélných profilech vodovodu.

2.3.0

Datum uvolnění: 21. 1. 2013
Seznam změn:

 1. Zajištění kompatibility se systémem Windows 7 64-bit

2.2.16

Datum uvolnění: 6. 6. 2011
Seznam změn:

 1. Upravení a rozšíření možností vytváření zápisu podélných profilů do csv souborů, ze kterých lze pomocí samostatného doplňku PppFormat pro Excel vytvářet psané podélné profily, především pro domovní přípojky.
 2. Drobné úpravy uživatelského vzhledu programu (zviditelnění ikon na panelech nástrojů).

2.2.13

Datum uvolnění: 20. 4. 2011
Seznam změn:

 1. Oprava vynechání upraveného terénu a kóty poklopu v prvním lomu bočních větví.
 2. Oprava sčítání průtoků v bočních větvích. (Průtoky přímo zadané do vrstvy § Průtoky)

 

2.2.8

Datum uvolnění: 7. 3. 2011
Seznam změn:

 1. Oprava chybného oddělovacího znaku v popisu materiálu.
 2. Oprava chybného přepínání výstupního formátu (csv/xml).
 3. Před exportem do csv přidána možnost převést hloubky potrubí na nadmořské výšky. (Hloubky v tabulce mohou způsobit chybný výpočet.)

2.2.7

Datum uvolnění: 27. 1. 2011
Seznam změn:

 1. Zajištění kompatibilty se systémem Windows 7

2.2.6

Datum uvolnění: 1. 12. 2010
Seznam změn:

 1. Přidána funkce Uložit do souboru CSV
 2. Upraven způsob spuštění modulu Kontrola křížení

2.0.2

Datum uvolnění: 11. 10. 2010
Seznam změn:

 1. Oprava chybného vytváření objektů vodovodu mimo lom terénu

2.0.1

Datum uvolnění: 11. 6. 2010
Seznam změn:

 1. Přechod na aktualizační server app.agpolo.cz, aktualizace zabezpečení, report
 2. Zachycení výjimky způsobující pád programu, pokud ve slovníku materiálu není nalezen profil uvedený v situaci.
 3. Přidána možnost posunu počátečního staničení. Syntace: Označení stoky~posun v metrech.
 4. Změna oddělovače při zápisu materiálu: pomlčka nahrazena podržítkem, např. místo „PCV-300“  „PVC_300“. (Umožňuje zápis materiálů jako např. PE-HD). 

1.3.1

Datum uvolnění: 10. 6. 2009
Seznam změn:

 1. Vlastnosti projektu – Ostatní – Přesnost staničení: možnost nastavení počtu desetninných míst (decimetry nebo centimetry).
 2. Oprava chybného sčítání průtoků bočních větví. 
 3. Přidána možnost zadání návrhového průtoku pomocí fiktivní stoky zapsané do podélného profilu pod názvem „(Q)“. Tímto způsobem je možno zadat i zápornou hodnotu průtoku (např. za odlehčovací stokou nebo při zdvojení potrubí), což při zápisu průtoku přes přípojku nelze. V situaci je možno zadat hodnotu průtoku pomocí textu umístěného v místě šachty, ve vrstvě „§ Průtok“.  

1.2.2

Datum uvolnění:  7. 5. 2009 
Seznam změn:

 1. Oprava chyby způsobující pád programu při vykreslováni seznamu podélných profilů.  

1.2.1

Datum uvolnění:  1. 5. 2009 
Seznam změn:

 1. Přidána možnost spuštění samostatného modulu „Kžížení“ (menu Podélný profil – Zkontrolovat křížení), který vypíše parametry křížení všech inženýrských sítí. Pracuje pouze s podélnými profily kanalizace. Je nezávislý na programu AgMPodProf, v budoucích verzích programu bude nahrazen plně funkční kontrolou křížení integrovanou přímo v programu AgMPodProf.  
 2. Uživatelské prostředí rozšířenu o menu Operace – Pomocné operace.

Seznam změn :

 1. Změna algoritmu kontroly DXF souborů: Kromě kontroly, zda se jedná o DXF soubor, se nově navíc kontroluje, zda se v souboru vyskytuje označení podélného profilu. (Předpokládá se název souboru shodný s označením podélného profilu, bez úvodních nul) .
 2. Nepřevedené DXF soubory jsou v seznamu podélných profilů označeny červeně.
 3. Oprava chybného nepřiřazení textu na konec větve, ji-li větev ve vodorovném nebo svislém směru. 
 4. Oprava chybného přiřazování druhu povrchu ze začátku větve na konec kmenové větve.
 5. Oprava funkce Situace – Kontrola umístění textů – Vlastní (nekonzistentní zadávání parametrů kontroly).

1.1.1

Datum uvolnění: 8. 4. 2009
Seznam změn:

 1. Funkce Situace – Kontrola umístění textů – Vlastní:  Možnost kontroly umístění textu na lineárním prvku ve volitelných vrstvách.
 2. Funkce Situace – Převést hloubky dna na n. m. výšky:  Umožňuje zpětnou kompatibilitu s WinPlanKanExt (Kontrola křížení), která nepodporují kótu potrubí ve formě hloubky pod terénem.
 3. Funkce Operace – Popis napojení formou křížení: Vloží do podélných profilů popis kmenových a bočních větví.
 4. Funkce Pomocné operace – Popsat větve: Popis větví ve tvaru „označení-materiál profil-délka m“, možno zvolit, zda popisovat i stávající větve
 5. Funkce Pomocné operace – Exportovat větve: Export do tabulky Excel – označení, údaje o kmenové větvi, volitelně souhrnný výpis délky jednotlivých materiálu, povrchů a počtu křížení.
 6. Funkce Pomocné operace – Popsat napojovací body: Vloží do situace popis kmenové větve ve formě křížení.
 7. Funkce Pomocné operace – Označit přípojky: Vloží do situace označení přípojky podle pořadí stok.
 8. Funkce Pomocné operace – Staničit přípojky: Vloží do situace staničení přípojky.
 9. Funkce Pomocné operace – Popsat přípojky: Vloží do situace popis přípojky ve tvaru „označení-materiál profil-délka m“.
 10. Funkce Pomocné operace – Exportovat přípojky: Export přípojek do tabulky Excel.
 11. Funkce Podélné profily – Zkontrolovat sklon potrubí: Zkontroluje, zda jsou ve všech profilech dodrženy min. a max. sklony.
 12. Funkce Podélné profily – Nastravit měřítko: Umožňuje změnu měřítka všech podélných profilů, buď jednotnou, nebo dle délky profilu.
 13. Funkce Podélné profily – Zkontrolovat DXF soubory: Zkontroluje, zda všechny převedené dxf soubory odpovídají dxf specifikaci.
 14. Funkce Podélné profily – Importovat DXF soubory: Dxf soubory jsou hromadně načteny do zvoleného dgn souboru a jsou seřazeny podle stromové struktury sítě.
 15. Funkce Nápověda – Aktualizace: Možnost okamžité aktualizace programu.
 16. Vlastnosti projektu – Ostatní – Pro boční větve použít šablonu bez popisu: Popis větví seřazených vedle sebe  bude zobrazen pouze u první (kmenové) větve (při použití funkce Importovat DXF soubory ).
 17. Panel situace – strom sítě:  Otevření podélného profilu kliknutím pravým tlačítkem myši na jeho jméno.

Seznam změn a oprav v programovém kódu:

 1. Změna způsobu načítání textových uzlů – místo načten pouze prvního řádku se texty s dalších řádků spojí s textem na prvním řádku, aby nedocházelo k jejich ztrátě.
 2. Zněma zápisu xml souboru podélného profilu:  Je-li vtok, zapisuje se i odtok a naopak (pro zpětnou kompatibilitou s WinPlanKanE).
 3. Oprava chybného načítání označení větví (nejednotné užívání Name a DisplayName).
 4. Oprava chybné kontroly přiřazení textů na počátku větve (chybný výsledek, pokud větev nemá kmenovou stoku).

1.0.3

Datum uvolnění: 2. 3. 2009
Seznam změn:

 1. Nové nástroje pro usnadnění popisu situace (Kopie popisu trasy, Popis neoznačených lomů).
 2. Implementována možnost popisu tras ve formě čísla s úvodními nulami, které zaručují správné seřazení tras, ale ve výsledném podélném profilu se nezobrazují.

1.0.2

Datum uvolnění: 15. 1. 2009

1.0.1

Datum uvolnění: 15. 12. 2008

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com